Indskrivning, venteliste, opsigelse og priser.

Alle børn kan blive skrevet op til en plads i Dragør Menighedsbørnehave. Vi har vores egen venteliste, som er uafhængig af den kommunale pladsanvisning. Dragør Menighedsbørnehave optager børn i alderen 2-6 år (frem til skolestart).

Vi har to børnegrupper: En småbørnsgruppe med et mindre antal børn i alderen 2 år til 3 år og 1 mdr. og en børnehavegruppe med børn fra 3 år og 1 mdr. og frem til skolestart.

Vi tilstræber, at I kan få tilbudt en plads, når I har behov for det. Dog har vi den største udskiftning af børn omkring maj måned, så vi kan ikke garantere, at der er plads netop på den ønskede behovsdato.

Plads på venteliste

Optagelse i børnehaven sker i henhold til anciennitet på ventelisten. Når barnet har været skrevet op i tre måneder, får barnet anciennitet fra fødselstidspunktet.

Vi foretager en konkret pædagogisk vurdering ved udbud af pladser blandt andet i forhold til alder og køn. Det gør vi for at sikre en så hensigtsmæssig sammensætning af børnene som muligt i børnehaven. Som udgangspunkt tilstræber vi at have 6 småbørn og 40 børnehavebørn.

Når et barn tilbydes en plads, sker det ud fra følgende kriterier i ikke prioriteret rækkefølge:

  • Barnet tildeles en plads i småbørnsgruppen (2 år – 3 år og 1 mdr.) eller børnehavegruppen (3 år og 1 mdr. – 6 år (skolestart)).
  • Vi prioriterer søskende til nuværende børn samt børn, der har gået i børnehaven indenfor de seneste tolv måneder.
  • Vi optager børn med særlige behov efter en konkret og individuel vurdering, da børnehavens fysiske rammer giver visse begrænsninger.
  • Hvis I takker nej til en tilbudt plads bibeholdes ancienniteten, og I vil blive tilbudt den næste ledige plads.

Opskrivning

For at blive skrevet op, skal I skrive en email til kirsten@dmbh.dk med følgende information:

  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdag
  • Behovsdato – Hvornår I tidligst ønsker en plads
  • Forældres navne
  • Adresse
  • Telefon nummer og email addresse til mindst 1 forælder

Når jeres barn bliver tilbudt en plads, skal I indenfor fem hverdage give skriftlig besked om, hvorvidt I ønsker pladsen. Hører vi ikke fra jer, betragtes dette som et nej tak til pladsen, som tilbydes et andet barn.

Opskrivning på børnehavens venteliste påvirker ikke jeres plads på en kommunal venteliste. Først i det tilfælde hvor I accepterer en plads hos os, sender vi en mail til pladsanvisningen i jeres hjemkommune om, at I har fundet en privat børnehaveplads til jeres barn.

I kan til enhver tid blive slettet fra listen eller få rettet jeres oplysninger ved at skrive til kirsten@dmbh.dk

Børnehaven er på koloni 3 dage/ 2 overnatninger ofte i april måned. Ønsker man ikke at ens barn deltager i denne aktivitet, tilbydes der ikke alternativ pasning.

Udmeldelse

Ønsker I at udmelde jeres barn af børnehaven (udover det naturlige skift fra børnehave til SFO/skole), skal I være opmærksomme på, at der er seks ugers opsigelse til d. 1. eller d. 15. i en måned. Det vil sige, at hvis I ønsker, at jeres barn skal starte i en ny institution pr. 1. februar for eksempel, så skal vi have besked senest d. 15. december (men gerne tidligere).
Opsigelsen skal være skriftelig og sendes til kirsten@dmbh.dk eller afleveres til ledelsen.

Deltidspladser og kombinationstilbud

Hvis I begge som forældre – eller en af jer – afholder fravær ifølge reglerne i barselsloven, har I ret til en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen til jeres barn/børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.
Deltidspladsen tilbydes i tidsrummet kl. 9.00 -15.00.

Det er desuden muligt at tilbyde kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider. Det betyder, at jeres barn kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at I som forældre modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning i privat regi. I skal dog som forældre kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelig åbningstid. Hvis du er enlig forsørger skal du ligeledes kunne dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov.

Ansøgningsprocedure: her henvises til Dragør kommunes hjemmeside.

Priser

Taksterne for en plads i børnehaven beregnes hvert år ved budgetlægningen. Udover taksten betales der til den obligatoriske madordning. I 2024 var taksterne følgende:
Småbørnsgruppen: 4056,00 kr. pr. mdr.
Børnehavegruppen: 1968,00 kr. pr. mdr.
Madordningen: 275,00 kr. pr. mdr.
Deltidspladser: 74,2 % af fuldtidstaksten samt fuld pris for madordningen.

Taksten for en deltidsplads beregnes ud fra a) faste udgifter der fordeles ligeligt på alle børn (fx. kontortid, husleje, forældremøder, rengøring) og b) variable udgifter der fordeles forholdsmæssigt mellem fuldtids- og deltidspladser (fx. personalelønninger).

Til familier med mere end 1 barn i privat eller offentligt dagtilbud, ydes der søskenderabat på daginstitutionstaksten. Der betales fuld takst for den dyreste plads og 50% for de øvrige pladser.
Endvidere gælder mulighed for økonomisk fripladstilskud også i private institutioner. Oplysninger om dette og rekvirering af fripladsansøgning sker ved kontakt til Dragør kommune.