Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DRAGØR MENIGHEDSBØRNEHAVE

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Privatinstitutionens navn er den private institution Dragør Menighedsbørnehave hjemhørende i Dragør kommune, beboende i Menighedssamfundet hus, beliggende på Kirkevej 172, 2791 Dragør.

§ 2 Formål

Institutionen er oprettet som privatinstitution efter Dagtilbudslovens regler for oprettelse af privatinstitutioner og drives som selvejende privatinstitution. Privatinstitutionen modtager børn i alderen fra 2-6 år.

Dagtilbuddet er et led i Dragør kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud til børn og skal overholde Dragør kommunes pædagogiske rammer og mål fastsat for dagtilbud i kommunen. Privatinstitutionen skal leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet.

Dragør Menighedsbørnehave skal være et dagtilbud som underbygger og støtter det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Dragør Menighedsbørnehave er stedet, hvor leg danner grobund for udvikling, og hvor nærvær og samvær er i højsædet.

§ 3 Optagelse i institutionen

Stk. 1

Privatinstitutionen fastsætter selv kriterier for optagelse og venteliste.

Stk. 2

Optagelses i privatinstitutionen sker iht. anciennitet på ventelisten. Søskende til nuværende og tidligere indskrevne børn i privatinstitutionen har fortrinsret til privatinstitutionens pladser.

Stk. 3

Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.

§ 4 Åbningstid

Stk. 1

Privatinstitutionen har åbent 49 timer ugentligt, alle hverdage fra kl. 7.00-17.00. Fredag dog til kl. 16.00.

Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder. Eventuel beslutning om lukkedage kan træffes af institutionsbestyrelsen.

§ 5 Opsigelse/udmeldelse

Stk. 1

Privatinstitutionen fastsætter selv regler for opsigelse og udmeldelse.

Stk. 2.

Ønsker man som forældre at udmelde sit barn af børnehaven, skal dette ske skriftligt med 6 ugers varsel til den 1. eller den 15. i måneden.

Stk. 3

Opsigelsen fra privatinstitutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.

Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

Stk. 4

Institutionsbestyrelsen kan med simpelt flertal beslutte at opsige et barn fra institutionen, hvis barnet skylder mere end 3 måneders forældrebetaling.

§ 6 Institutionens ledelse

Stk. 1

Institutionen ledes af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse. Desuden er der oprettet en forældrebestyrelse, der fastlægger de overordnede principper for den pædagogiske praksis i institutionen, samt varetager forældrenes indflydelse i henhold til dagtilbudsloven.

Stk. 2

Institutionsbestyrelsen er øverste besluttende myndighed, udøver den selvejendes privatinstitutions ejerskab og varetager institutionens økonomi.

Stk. 3

Institutionen ledes til dagligt af en ansat leder/ledelse under ansvar for institutionsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsen delegerer den pædagogiske ledelse, daglige drift, ansættelses- og afskedigelseskompetence og myndighed i øvrigt til denne leder/ledelse.

Stk. 4

Bemyndigelsens overordnede form og indhold vedtages på et ordinært institutionsbestyrelsesmøde. Bemyndigelsen kan ikke omfatte ansættelses- og afskedigelseskompetence i forhold til ledende personale. Uanset lederens/ledelsens bemyndigelse kan institutionsbestyrelsen til enhver tid konkret kræve involvering i og/eller godkendelse af lederens dispositioner, herunder i sager om ansættelse/afskedigelse, drift samt opfyldelse af dagtilbudslovens krav/regler.

§ 7 Institutionsbestyrelsen

Stk. 1

Institutionsbestyrelsen består af i alt 5-7 medlemmer. Samtlige medlemmer er selvsupplerende og nye medlemmer udpeges således af den siddende institutionsbestyrelse. Samtlige medlemmer af institutionsbestyrelsen har stemmeret. Institutionsbestyrelsen består af den til enhver tid siddende kirkebogsførende sognepræst, formanden for forældrebestyrelsen,  og 3-5 øvrige medlemmer med interesser og kompetencer, som kan gavne, sikre og styrke privatinstitutionens virke og fremtidige drift.

Stk. 2

Til institutionsbestyrelsen kan desuden vælges 1-2 suppleanter.

Stk. 3

Et medlem af institutionsbestyrelsen sidder så længe der er flertal i institutionsbestyrelsen for dette. Ønsker et medlem at udtræde af institutionsbestyrelsen skal dette meddeles til den øvrige bestyrelse på et institutionsbestyrelsesmøde.  

Stk. 4

Institutionens leder deltager som udgangspunkt i institutionsbestyrelsesmøderne som daglig leder af institutionen og faglig rådgiver.

Stk. 5

Institutionsbestyrelsen konstituerer sig selv årligt med en formand og næstformand.

Stk. 6

Institutionsbestyrelsen fastsætter på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde sin forretningsorden. Der afholdes som udgangspunkt fire møder årligt og institutionsbestyrelsen kan frit nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7

Institutionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf. dog  §18, stk. 1 i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8

Over møderne føres et referat, der efter mødet rundsendes til godkendelse blandt de til mødet fremmødte medlemmer.

§ 8 Forældrebestyrelsen

Stk. 1

Forældrebestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, og maksimalt 11. Antallet afhænger af, hvor mange interesserede forældre, der ønsker at opstille til forældrebestyrelsen. Desuden vælges 2 suppleanter for et år af gangen, hvis der er færre end 8 medlemmer i forældrebestyrelsen.

Stk. 2

Repræsentanter til forældrebestyrelsen vælges på et forældremøde, der afholdes en gang årligt i efteråret. Valget bekendtgøres med minimums 14 dages varsel.

Stk. 3

Hver familie har 1 stemme pr. barn i institutionen. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f.eks. plejeforældre.

Stk. 4

Forældre kan kun være medlem af forældrebestyrelsen så længe de har børn indskrevet i institutionen.

Stk. 5

Herudover udpeger personalet i institutionen en medarbejderrepræsentant for 2 år ad gangen. Medarbejderrepræsentanten må ikke være en del af det ledende personale. Medarbejderrepræsentanten udtræder af forældrebestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter vælges ny medarbejderrepræsentant på førstkommende personalemøde.

Medarbejderrepræsentanten deltager ikke når der behandles konkrete personalesager.

Stk. 6

På det første kommende møde efter valg til forældrebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

Stk. 7

Der afholdes som udgangspunkt 4 møder årligt. Indkaldelsen til forældrebestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 14 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.

Stk. 8

Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig.

Stk. 9

Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence

Stk. 1

Forældrebestyrelsen har kompetencer i henhold til de til enhver tid gældende regler i dagtilbudsloven.

Stk. 2

Lederen udarbejder hvert år en plan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i forældrebestyrelsen.

Et eksemplar sendes til institutionsbestyrelsen til orientering.

Planen skal omhandle:

  • Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning
  • Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
  • Principper for anvendelse af institutionens budgetramme
  • Mål og handleplan for forældresamarbejdet

Stk. 3

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem

Stk. 4

Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage med én repræsentant ved ansættelsen af institutionens leder. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i institutionen.

Stk. 5

Forældrebestyrelsen har ret til at træffe beslutning om fravalg af frokostmåltid, jf. dagtilbudslovens § 16a.

§ 10 Tavshedspligt

Stk. 1

Forældrebestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningslovens og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Lederen er forpligtet til, at orientere nye forældrebestyrelsesmedlemmer herom. Nye forældrebestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

Stk. 2

Det er lederens opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til de gældende vedtægter.

§ 11 Lederens ansvar og kompetence

Stk. 1

Lederen varetager, under ansvar overfor institutionsbestyrelsen, den daglige ledelse og drift af privatinstitutionen.

Stk. 2

Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan.

Stk. 3

Lederen er ansvarlig for at gennemføre sprogstimulering jf. § 4a i folkeskoleloven.

Stk. 4

Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.

§ 12 Personaleforhold

Stk. 1

Leder i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen tager udgangspunkt  i Dragør kommunes godkendelseskriterier på dagtilbudsområdet.

Stk. 2

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til relevant overenskomst dækkende private institutioner indgået med de faglige organisationer. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk. 3

Ved ansættelse skal der indhentes børneattest.

Stk. 4

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 13 Økonomi

Stk. 1

Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2

Privatinstitutionen fører regnskab gennem en paraplyorganisation og regnskabet revideres af statsautoriseret revisor.

Stk. 3

Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med privatinstitutionens formål.

§ 14 Forældrebetaling

Stk. 1

Institutionsbestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2

Kommunens regler om nedsættelse af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat, er også gældende for privatinstitutionen.  Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse af forældrebetalingen.

Stk. 3

Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

§ 15 Tilsyn

Stk. 1

Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter de retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne.

§ 16 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1

Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af institutionsbestyrelsesformanden og mindst to institutionsbestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede institutionsbestyrelse.

Stk. 3

Ved indgåelse og ophævelse af de aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, eller som berører institutionens kapital, kræves tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Der påhviler ikke institutionsbestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelse, der påhviler institutionen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Stk. 1

De gældende vedtægter kan, efter høring i forældrebestyrelsen, ændres af 2/3 af institutionsbestyrelsen på et møde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

En vedtægtsændring træder i kraft med virkning fra det institutionsbestyrelsesmøde, som den vedtages på.

§ 18 Ophør

Stk. 1

Beslutning om opløsning af institutionen tages af samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.

Stk.2

I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse skal kapitalen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Dragør kommune efter beslutning af samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.

§ 19 Datering